Koldioxidens kretslopp när du bygger i trä

En av alla fantastiska egenskaper hos trä är att det lagrar koldioxid. Detta är en viktig faktor för att vi ska ha möjlighet att motverka växthuseffekten. Trä är vårt enda förnybara byggmaterial och bearbetningen av trä kräver små mängder koldioxidutsläpp. Genom att välja trä som byggmaterial istället för stål eller betong får vi ett betydligt lägre koldioxidutsläpp. Här förklarar vi koldioxidens kretslopp i trä som byggnadsmaterial.

Så här funkar det

Fotosyntesen innebär att träd tar upp koldioxid från luften genom sina blad och barr, ljusenergi från solens strålar genom trädets klorofyll, och vatten från sina rötter. Detta omvandlas sedan till kolhydrater och syre vilket bildar cellulosa. Cellulosan fortsätter att lagra kolhydraterna i trädets stam tills dess att trädet dör och förmultnar eller utsätts för en skogsbrand. I naturens kretslopp är det först då som koldioxiden frigörs till atmosfären igen, för att på nytt fångas upp av träden och omvandlas till näring som hjälper träden att växa sig större.

När träd avverkas och förädlas till olika träprodukter är kolet fortfarande bundet i materialet tills dess att träet förmultnar eller bränns, precis som i naturen. Samtidigt som den koldioxid som varit bunden i träet frigörs vid förbränning utvinns också energi. Eftersom att koldioxiden en gång tagits upp i atmosfären brukar denna energi kallas för koldioxidneutral, eftersom att ingen ytterligare koldioxid tillförs till atmosfären. Att förbränna uttjänta träprodukter brukar därför vara försvarbart ur miljösynpunkt.

Trä är det enda förnybara byggmaterialet

Byggmaterial som betong, stål, tegel och plast är alla material som utvinns från icke förnybara källor. Faktum är att trä är vårt enda byggmaterial som är förnybart. Att avverka och förädla trä kräver relativt små mängder energi. Tittar man på de material som kommer från ändliga råvaror är det istället enorma mängder energi som går åt för att utvinna och bearbeta materialet.

Dessutom är det oftast fossilt bränsle som används i denna tillverkning. Två processer som kräver mycket stora mängder energi är tillverkningen av cement och stål. En skala över koldioxidutsläppen vid tillverkning har tagits fram, och på den skalan landar tillverkningen av betong och stål på positiva siffror vilket kallas för ett positivt klimatavtryck.

På samma skala hamnar trä på ett negativt tal med ett negativ klimatavtryck. Här tar man med den mängd koldioxid som är lagrat i träet i beräkningarna, och det utsläpp som sker i samband med avverkning, transport och bearbetning är små i förhållande till den mängd som finns lagrat. Informationen kommer från svenskttra.se där du kan läsa mer om trä som ett hållbart byggmaterial.

Återanvändning, reparation och återvinning

Trä behöver aldrig lämnas till en deponi utan det finns alltid användningsområden som håller materialet kvar i kretsloppet. När du väljer vad du ska använda trä till bör du alltid välja det med längst användningstid. Det är till exempel inte fördelaktigt att avverka skog för att direkt använda till energiproduktion. Detta är dock bättre än att framställa energi från fossila bränsle.

Om du istället nyttjar den avverkade skogen till virke som sedan går att använda, återanvända, materialåtervinna och till sist utvinna energi ur har du tagit tillvara på träet på ett mer fördelaktigt sätt. Då har du fått ut mesta möjliga av träet med minimal klimatpåverkan.

Man kan se de olika användningsområdena för trä som en trappa som illustrerar i vilken ordning det ska användas för att vara så klimatsmart som möjligt. Längst upp på trappan står det användningsområde med längst användningstid, sedan kommer det som går att återvinna till andra produkter. På tredje steget kommer materialåtervinning som man till exempel kan göra olika skivmaterial av, och till sist skickas materialet till energiutvinning.

Produktionsfasen

När trä förädlas bildas alltid vissa biprodukter som till exempel bark och spån som inte går att använda för tillverkning av annan produkt. För ett sågverk blir detta en naturlig källa till energi och används som biobränsle. Tittar man på alla sågverk i Sverige är deras energianvändning i genomsnitt fördelad på 80% biobränsle från deras egna biprodukter medan 20% av energiförbrukningen kommer från elenergi.

Trä är en del av lösningen på klimatfrågan

Att skogen tar upp koldioxid från luften och omvandlar det till cellulosa är oerhört viktigt för att vi ska ha möjlighet att motverka växthuseffekten. Denna förnybara råvara kräver mycket mindre energi att framställa, bearbeta och transportera vilket i sin tur ger lägre koldioxidutsläpp jämfört med de byggmaterial som inte är förnybara. Genom att öka användningen av trä minskar man användningen av icke förnybara byggmaterial vilket är ett steg i rätt riktning för klimatet.